Podmínky půjčení

•  Platný řidičský průkaz skupiny B

•  Platný občanský průkaz, nebo cestovní pas

• Podnikatelé: Výpis z OR, nebo ŽL

Výše kauce je stanovena na 10 000,- Kč – není-li písemně sjednáno jinak

Při přebírání vozidla klientem je také vybírána kauce – pouze v hotovosti.

Vozidlo přebírá klient s plnou nádrží a je povinen jej opět s plnou nádrží vrátit.

V ceně půjčovného je nájezd 500 Km za každý zaplacený den zápůjčky. (tj. 2 denní zápůjčka 1000 Km v ceně.. 8 denní zápůjčka 4000 Km v ceně…atp.)  Každý další kilometr nad rámec omezení je 1,5 Kč. Nájezd nad rámec omezení 500 km/ den bude vyúčtován při vrácení vozidla.

Veškeré ceny uvedené na tomto webu jsou uvedeny s DPH.

Po překročení výpůjční doby o více než 2 hodiny bude klientovy naúčtován další den zápůjčky

Minimální doba účtované výpůjčky je jeden den

Cena půjčovného je vždy placena při přebírání vozidla. Půjčovné lze hradit i platební kartou

Vozidlo může být po dohodě na vyžádání klienta přistaveno, nebo vráceno na jiném místě, než je provozovna autopůjčovny.

Vozidlo má oprávnění řídit pouze osoba uvedená ve smlouvě. Další řidič, řidiči musí být uvedeni ve smlouvě o pronájmu dopravního prostředku. Půjčování vozidel třetím osobám, nebo dále za úplatu je striktně zakázáno.

Jestliže  je prokázáno, že vozidlo řídila třetí osoba a tato služba nebyla písemně sjednána, bude doměřen standardní poplatek za tuto službu + sankční poplatek 10 000,- Kč.

Jestliže je vozidlo řízeno neoprávněnou osobou nevztahuje se na tuto osobu pojištění vozidla. Veškeré škody tak hradí nájemce.

Nájemce je povinen zabezpečit vozidlo proti krádeži, poškození, nebo zásahu třetích osob, které nejsou oprávněny vozidlo užívat. Zejména nesmí nájemce zanechat v zaparkovaném vozidle klíče a dokumenty, je vždy povinen parkující vozidlo řádně uzavřít. Porušení některé z těchto povinností je považováno za podstatné porušení povinností ze smlouvy. Pronajímatel doporučuje využívat za účelem parkování hlídaná parkoviště a garáže. Nájemce se nesmí účastnit s předmětným vozidlem motoristických závodů, soutěží a závodních okruhů, nebo využívat vozidlo mimo komunikace pro motorová vozidla.

Vozidla jsou havarijně pojištěna. Při zavinění škody, nebo poškození vozidla neznámým pachatelem platí nájemce spoluúčast na škodě 10 až 15% (nejméně však 10 000,- až 15 000,- Kč

Autopůjčovna hradí zákonné pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla.

Pojištění se nevztahuje na škody vzniklé porušením ustanovení vyhl. č. 99/1998 Sb. (použití alkoholických nápojů , nebo omamných látek řidičem vozidla). Pojištění se rovněž nevztahuje na škody, které vznikly nedodržením technických podmínek provozu vozidla stanovených výrobcem.

Pojištění se nevztahuje na poškození pneumatik a ráfků.

Při pojistných událostech, při nichž došlo k poškození dalších osob, které mají nárok ze zákonného pojištění, je uživatel povinen tuto pojistnou událost ohlásit bez zbytečných odkladů autopůjčovně.

Pojištění nevztahuje na přepravovaná zavazadla.

Vycestování do zahraničí je nájemce povinen oznámit autopůjčovně.

V případě neoprávněného výjezdu za hranice ČR bude nájemci účtovat sankční poplatek 10 000,- Kč.

Při neoznámení skutečnosti vycestování nehradí autopůjčovna náklady, které nebudou hrazeny pojišťovnou při vzniku škodné události. Tyto škody budou hrazeny nájemcem v plné výši.